Strona główna

O szkole

Dla Rodzica

Dla Ucznia

Dla Nauczyciela

Nabór 2024/2025

RODO

BIP

Nauka zdalna

EPUAP

FB - PSP7

Dostępna Szkoła

Jadłospis

FB - Biblioteka Szkolna

Klub Szkół

Aktywna tablica

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Promująca Zdrowie

Doradztwo zawodowe

Skontaktuj się z nami

Publiczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi nr 7

im. Mikołaja Kopernika 

ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola


+48 15 842 04 88

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


NIP: 8651427241
REGON: 000837465 
KRS: 0000145905

Nr konta bankowego do wpłat za obiady, duplikaty:

80 1020 4913 0000 9802 0117 6981

Nr konta Rada Rodziców:

53 9430 0006 0000 1469 2000 0001

 

Plan lekcji

E-dziennik

Logowanie Office

Logowanie do Chmury Microsoft Office (365):

http://portal.office.com

Mam problem z MS Teams (zobacz pomoc)

Zdjęcia

photo gallery

Otwórz menu

Sprawozdanie z realizacji Innowacji pedagogicznej programowo – metodycznej pt. „Gdy dorosnę...”

dla klas VII-VIII z zakresu doradztwa zawodowego

 

w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
Innowacja spełnia wszelkie wymogi określone w nowelizacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U.
z 2002r. nr 56, poz. 506), która weszła w życie 1 września 2011r. Wkomponowuje się w realizację zadań zawartych w szkolnym
zestawie programów nauczania, Statucie Szkoły, szkolnym programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły.
Innowacja została zaopiniowana przez członków rady pedagogicznej i zatwierdzona przez dyrektora szkoły dnia 16II2023 roku.
Na potrzeby realizacji innowacji skorzystano z zasobów dydaktycznych gromadzonych i aktualizowanych przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji (ORE) w Warszawie na stronie internetowej: www.doradztwo.ore.edu.pl oraz publikacji dostępnych na stronie:
www.euroguidance.pl.
Cel główny: poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie przygotowania uczniów klas siódmych i ósmych do
odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych
uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na rynku pracy i systemu edukacji.
Okres podlegający kontroli: Rok szkolny 2023/2024 – I i II półrocze (1IX2023-31V2024).
Realizacja zadań odbywała się między innymi poprzez aktywizujące metody nauczania, działania praktyczne.
Obejmowała modyfikacje programowo – metodyczne:
- programowa (modyfikacja programu nauczania),
- metodyczna (wprowadzenie nowych metod pracy).
Uczestnicy innowacji: uczniowie klas: VIIa - 17, VIIb - 19, VIIc - 20, VIId – 19 oraz uczniowie klas: VIIIa – 20
i VIIIb – 20. Razem: 115 uczniów.
Na bieżąco dokonywano ewaluacji pracy.
Dokumentowanie przebiegu realizacji innowacji pedagogicznej: dziennik lekcyjny, główna strona internetowa szkoły,
Zakładka Doradztwa Zawodowego na stronie internetowej szkoły, strona Facebook szkoły, gazetka ścienna, posiedzenie
Rady Pedagogicznej w styczniu 2024 i czerwcu 2024 roku.

I - Zrealizowane zadania
1. Stosowanie aktywizujących metod i różnorodnych form nauczania.
Cel: Doskonalenie umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności

wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo-
skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności.

Konkursy szkolne i ogólnopolskie.
- Szkolny Konkurs Zawodoznawczy dla uczniów klas I-VIII pt. "Puzzle z przedstawicielem zawodu".
Organizator: Szkolny doradca zawodowy.
- Ogólnopolski Konkurs na hasło OTK (Ogólnopolski Tydzień Kariery) 2024 ze strony Fb.
Organizator: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekty, programy.
- Ogólnopolski projekt: 15 edycja. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK) 2023 pod hasłem "Talent i praca – to się
opłaca” (m.in. warsztaty i spotkania informacyjno-doradcze).
Organizator: Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej (SDSiZ RP).
- Międzynarodowy projekt: 16. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) pod
hasłem „Rewolucje technologiczne”.
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest oficjalnym hostem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
w Polsce. Jest częścią sieci Global Entrepreneurship Network.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
Organizator: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów.
2. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej, w tym gromadzenie, aktualizowanie, opracowywanie
i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia osobom oraz
innym zainteresowanym, w tym nauczycielom i rodzicom.
Cel: Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu o nowe szkolenia, projekty, akcje, m.in. wsparcie tworzenia
i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dla prowadzących własne firmy lub osób zainteresowanych
przedsiębiorczością, wzbogacanie wiadomości o świecie zawodów i rynku pracy, rozbudzanie czytelnictwa.
Współpraca z instytucjami z obszaru edukacji i rynku pracy oraz wskazywanie aktualnych i rzetelnych merytorycznie
źródeł informacji (informatory, publikacje, adresy internetowe).
- Baza publikacji na stronie internetowej szkoły, w „Zakładce Doradztwa Zawodowego”, na szkolnej stronie internetowej
na FB, na gazetce ściennej.
Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas I-VIII w zakresie udostępniania pomocnych informacji edukacyjnych
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
- Przepływ informacji za pomocą dziennika i poczty elektronicznej, np. poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w oparciu
o nowe projekty, min.:

* Finansoaktywni MEN projekt w obszarze finansów;
* Platforma szkoleniowa PFP (Polska Fundacja Przedsiębiorczości) z dostępnymi materiałami e-learningowymi
związanymi z przedsiębiorczością;
* Portal zawierający różnorodne materiały wspierające młodych ludzi w planowaniu kariery w celu wsparcia doradztwa
zawodowego w szkole podstawowej, dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
* Informacje o konkursach, gazetkach.
Zajęcia otwarte dla studentów.
- Zajęcia rewalidacyjne z uczniem klasy VIIIa dla studentki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku Białej, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną (oligofrenopedagogika).
3. Poradnictwo zawodowe i indywidualne doradztwo edukacyjno – zawodowe.
Cel: Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia oraz udzielenie pomocy
i wsparcia osobie, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej.
Udzielanie indywidualnych porad oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjno – zawodowych uczniom i ich
rodzicom.
- Rozmowy telefoniczne z dyrektorami szkół i wizyty w szkołach ponadpodstawowych w sprawie wyboru szkoły i zasad
rekrutacji.
- Konsultacje z rodzicami uczniów klas VII-VIII m.in. posiadającymi orzeczenie.
Zainteresowanie uczniów wolontariatem jako szansą na rozwój psychospołeczny, sposobem na zdobywanie pierwszych
doświadczeń zawodowych, a także kształtowanie poczucia wrażliwości społecznej, postawy służenia innym, otwartości na
potrzeby lokalnego rynku.
Spotkania informacyjno-doradcze i z poradnictwa zawodowego z rodzicami, absolwentami, studentem, z lokalnymi
przedsiębiorcami i przedstawicielami różnych zawodów.
- Student Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz pracownik firmy Macro-System w Warszawie.
- Kurator zawodowy i aplikant kuratorski z Sądu Rejonowego.
- Lekarz weterynarii z Gabinetu Weterynaryjnego „Łapka”.
- Radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego.
- Policjant - aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji.
- Pracownik branży Beauty - kosmetyczka ze Studio Urody M.
- Pracownik administracyjny urzędu miasta - inspektor ds. promocji miasta Stalowa Wola.
- Pracownicy Banku PKO BP: kierownik działu i doradca klienta.
Wyjścia i wycieczki zawodoznawcze dla uczniów i nauczycieli.
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Stalowej Woli.
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli.
- Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
4. Udział w doskonaleniu zawodowym.
Cel: Dbanie o swój rozwój, zdobycie nowych umiejętności i wiedzy (podnoszenie kompetencji, poznanie na bieżąco
najnowszych trendów i metodyki nauczania, zwiększenie szans na awans zawodowy). Uporządkowanie,
usystematyzowanie i pogłębianie wiedzy. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe doświadczenia.
- Uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, warsztatach metodycznych, webinariach, szkoleniowych radach
pedagogicznych.

II - Efekty realizacji innowacji

1. Poprawa jakości pracy szkoły.
Cel: Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez podniesienie jakości usług doradczych w zakresie przygotowania
uczniów klas siódmych i ósmych do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym
decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacji na rynku pracy
i systemu edukacji.
- Rozwój kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII).
- Zintegrowanie środowiska rodzinnego ze środowiskiem szkolnym - dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat
zawodoznawstwa uczniom, ich rodzeństwu i rodzicom/opiekunom.
- Uzyskanie nowych doświadczeń, wzbogacenie swojej wiedzy i rozwinięcie osobowości.
- Zdobycie narzędzi w postaci wiedzy do edukacji z zakresu doradztwa zawodowego.
- Dostrzeganie przydatności nowych technologii w codziennym życiu, zwłaszcza w zakresie planowania ścieżki
edukacyjno – zawodowej.
- Stosowanie wiedzy informatycznej i technicznej do rozwiązywania problemów ze skorzystaniem z różnych źródeł
informacji, zwłaszcza zawodoznawczych.
- Wzbogacenie narzędzi do diagnozowania i edukacji uczniów, m.in. strony internetowe, testy, kwestionariusze, pomoce
edukacyjne.
- Przeprowadzanie bilansu swoich kompetencji indywidualnych, społecznych i zawodowych.

- Dopasowanie przez uczniów kompetencji i predyspozycji do zawodu.
- Uzyskanie praktycznych informacji ułatwiających odnalezienia się na rynku pracy.
III - Wnioski z pracy w I i II półroczu

- Uczniowie podejmowali próby sfinalizowania tytułu innowacji pedagogicznej pt. „Gdy dorosnę...”.
- W klasie siódmej uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie: jaki jestem?, w jaki sposób funkcjonuję w grupie? oraz
w jakiej sytuacji mogę korzystać z pomocy doradcy zawodowego?
- W klasie ósmej uczniowie próbowali pogłębić odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać własne zasoby?, kim będę? jaką
wybrać szkołę, zawód?
- Przez cały rok szkolny były kontynuowane w/w zagadnienia i działania, w tym kierowanie, doradzanie, sugerowanie,
pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno - zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy uczniów, czyli
samorealizację.
Stalowa Wola, 10.06.2024 r. Szkolny doradca zawodowy
Renata Czernecka-Skrok

Ostatnie wydarzenia